Export page to Open Document format View page as slide show

Tietoturvan perusteet

Tietoturvaprotokollat

Turvaprotokollat (turvakäytäntö)

 • Protokolla on sarja ennalta määrättyjä suoritettava askelia
  • Protokollaa tarvitaan jotta yhteistoiminta on mahdollista
   • tietokoneet vaativat tarkemmat ohjeet, ihmiset osaavat joustaa paremmin.
 • Protokolla määrittää toimintatavat eri tilanteissa
 • Kaikkien osapuolten on tunnettava protokolla
  • Joka ei tunne protokollaa ei osaa toimia sen vaatimalla tavalla
 • Reaalimaailman protokollat ihmisten välillä ovat vapaamuotoisia
  • Tilaus puhelimessa, Pokerin peluu, Äänestäminen
  • toiminta perustuu audio-visuaaliseen luottamukseen ja ihmisen kykyyn reagoida
 • Tietokoneille suunnatut protokollat vaativat tarkemmat määrittelyt
  • Tietokoneet tarvitsevat formaalit säännöt toimiakseen
  • Protokollan tulee olla yksiselitteinen
   • Jokaisen askeleen tulee olla määritelty
   • Väärinymmärryksen vaaraa ei saa olla
  • Tulee olla täydellinen
   • Kaikkiin tilanteisiin tulee olla sääntö
 • Kaikessa laitteiden välisessä kommunikoinnissa on jokin protokolla käytössä
  • TCP/IP, USB, älykortien protokollat, digi-tv jne.

Kryptografinen protokolla (turvaprotokolla)

 • “turvallinen” tapa laitteiden kommunikointiin
  • Kertoo kuinka turvatekniikoita käytetään usean laitteen välillä
   • Miten ilmoitetaan mitä algortimeja käytetään ja koska
   • Kuinka salausavain saadaan kaikkien kommunikointiosapuolten tietoon
 • Päämääränä voi olla muutakin kuin luottamuksellisuuden varmentaminen salaamalla
  • kommunikointi osapuolten tunnistus
  • tiedon eheyden varmistaminen
 • Kertovat kuinka turvatekniikoita käytetään yhdessä tavoitteen saavuttamiseksi
  • salaus, avaimen siirto, hash funktiot, salausalgoritmit jne.
 • Turvaprotokollilla on omat lisävaatimuksensa
  • Kukaan protokollan osapuolista ei saa pystyä huijaamaan
  • Protokollan toimintaa ei pidä pystyä salakuuntelemaan
  • Protokollan osapuolten ei pidä pystyä tekemään muuta kuin mitä protokollassa on määritetty
  • Protokollan osapuolten ei pidä oppia toisistaan enempää kuin mitä protokollassa on määritelty
 • Turvaprotokollan tehtävänä on suojella myös tilanteissa, joissa alla olevat naivit olettamukset eivät pidä paikkaansa
  • Kaikki ihmiset tietoverkoissa ovat rehellisiä
  • Kaikki tietoverkkojen ylläpitäjät ovat rehellisiä
  • Kaikki tietoverkkojen suunnitelijat ovat rehellisiä

Hyökkäykset protokollia vastaan

 • Turvaprotokollat ovat houkuttelevia kohteita
  • Turvaprotokollia
 • Kohteena voi olla
  • Kryptografinen primitiivi (turvatekniikka)
   • Satunnaislukugeneraattori,
   • hash-funktio
   • salausalgortimi jne.
  • Itse protokolla ja sen viestit
   • Esimerkiksi häiritään protokollan suojausmenetelmien valinta prosessia

Passiivinen hyökkäys

 • Salakuuntelu (Eve)
  • seuraa protokollan toimintaa ja yrittää saada ylimääräistä tietoa
  • esim. salasanan varastus
 • Vaikea havaita, koska salakuuntelu ei yleensä näy protokollaan osallistujille.
 • Mikä tieto protokollan pitää suojata?
 • Kuinka tietää mitä protokolla suojaa?
  • esim puhelu: keskustelu kyllä suojataan entä puheluyhteyden tiedot?

Aktiivinen hyökkäys

 • Yritys muuttaa protokollaa
  • Toiminteen toisto
 • Esiintyminen protokollan jonain muuna tahona
 • Viestien lisäys/poisto
 • Viestien korvaus muilla viesteillä
 • Vanhojen viestien uudelleenlähetys
 • Kommunikaatiolinkkien katkominen
 • Tallennetun tiedon muuntaminen

Huijari

 • Protokollan laillinen osapuoli
  • Hyökkäys sisäpuolelta
 • Mahdollisesti protokollan kehittäjä
 • Passiivinen huijari
  • Noudataa protokollan askeleita, mutta yrittää saada enemmän tietoa protokollan avulla kuin kuuluu
 • Aktiivinen huijari:
  • yrittävät hajottaa protokollan omaksi edukseen
  • Esim. Luotettu taho yrittää esiintyä jonain muuna.
 • Man-in-the middle hyökkäys
  • M esiintyy A:lle B:nä ja B:lle A:na
  • voidaan käyttää aktiivisesti tai passiivisesti

Avaimenvaihtoprotokolla

 • Symmetrinen avain
  • Avain vaihdetaan usein salaamalle se asymmetrisellä menetelmällä. (erittäin yleinen)
  • Luotettun kolmanteen tahoon perustuvat avaimen vaihdot
  • Erilliset asymmetriset avaimenvaihto algoritmit
   • diffie-hellmann key-exchange, avain itse asiassa luodaan algoritmin ajon aikana hyödyntäen kommunikoijien salaisuuksia
 • Asymmetrinen avain
  • Julkinen avain on julkinen, joten sen voi laittaa laittaa jakoon vaikka omalle verkkosivulle
   • Ongelmana on kuinka varmistaa että kyseinen avain oikeasti kuuluu verkkosivun omistajalle
  • Public Key Infrastructure (Julkisen avaimen infrastruktuuri/järjestelmä)
   • Tavoitteena julkisten avainten oikeellisuuden varmistus
   • Erilaisia PKI ratkaisuja olemassa
    • PKIX (X.509), PGP, SKIP
   • Kaikki PKI menetelmät perustuvat varmenteisiin (sertifikaatteihin, certificate)
    • Varmenteen avulla luotettu kolmas osapuoli todistaa että kyseinen julkinen avain kuuluu tietylle entiteetille (henkilö, laite)
    • Varmenne koostuu julkisesta avaimesta, tiedoista avaimen omistajasta sekä kontrolli-informaatiosta, jotka on allekirjoitettu varmenteen myöntäjän taholta.
    • Eri ratkaisut eroavat lähinnä varmenteiden informaation sisällön, muodon sekä ristiinvarmentamisen rakenteen pohjalta.

Digitaalinen allekirjoitus

 • Tehtävät samat kuin tavallisella allekirjoituksella
  • varmistetaan että tietty taho on hyväksynyt tietyn dokumentin
  • Allekirjoitettua viestiä ei voi muuttaa ilman että allekirjoitus mitätöityisi
  • Allekirjoitusta ei voi siirtää toisen viestiin
  • Allekirjoittaja ei voi kiistää allekirjoitusta
  • Allekirjoituksen voi varmistaa kuka tahansa

Julkisella avaimella toteutettu allekirjoitus

 • Viesti salataan omalla salaisella avaimella EkPrivate(M) =C
 • Viesti puretaan salaajan julkisella avaimella DkPublic(C) = M
 • Salaus toimii allekirjoituksena
 • Allekirjoitus on kiistämätön
  • Ainoastaan allekirjoittaja tuntee salaisen avaimen, jolla salaus on suoritettu. Viesti aukeaa julkisella avaimella.
  • vrt. MAC : Ei voida todistaa kuka avaimen tietävistä on viestin allekirjoittanut.
 • Allekirjoituksen voi tarkistaa kuka tahansa
  • Julkinen avain on julkinen
 • RSA, DSA
 • Koska allekirjoitus on riippuvainen viestistä
  • Viestiä ei voi muuttaa
  • Allekirjoitusta ei voi siirtää toiseen viestiin
 • Yleensä ei allekirjoiteta koko viestiä vaan siitä laskettu hash
  • Viestin lukija laskee viestistä hashin ja vertaa sitä allekirjoitettuun hashiin
  • nopeuttaa allekirjoitusta ja sen tarkistamista

Suojattu tietoyhteys: TLS Protokolla

 • Transport Layer Security
  • IETF:n standardi, joka perustuu netscapen SSL (Secure Sockets Layer) protokollaan
 • Kahden laitteen välisen kommunikoinnin suojaukseen.
  • Käytetään esimerkiksi HTTP -yhteyksien suojauksessa.
 • Pitää sisällään mahdollisuuden molempien kommunikointi osapuolien autentikointiin.
 • Protokolla ei ole riippuvainen mistään tietystä avaimen vaihto menetelmästä tai salausalgoritmista, vaan nämä sovitaan protokollan toiminnan aikana.
 • Kolmatta osapuolta käytetään vain julkisten avainten varmistamiseen.
Last modified: 2013/07/01 14:50