View page as slide show

Langaton Tietoliikenne

Kohina ja häiriö

 • Kohinainen ympäristö (Noise Limited)
  • Yhden kommunikoivan parin tapauksessa ihmisen aiheuttamat kohinat (noise) ovat määräävinä
  • Vaimennus suurin huolenaihe
 • Häiriöinen ympäristö (Interference limited)
  • Useiden kommunikoivien parien tapauksessa muiden käyttäjien häiriöt määräävinä
  • co-channel, adjacent-channel
  • Edellinen malli sisällytettävissä

Kohina

 • Aiheutuu muista ilmassa liikkuvista signaaleista.
 • Neljä eri tyyppistä kohinaa
  1. Lämpökohina (Thermal noise)
  2. Keskinäismodulaatiokohina (Intermodulation noise)
  3. Ylikuuluminen (Crosstalk)
  4. Impulssi kohina (Impulse noise)

Lämpökohina

 • Johtuu lämmön aiheuttamasta elektronien liikkeen kasvusta
  • Esiintyy kaikissa kommunikointimedioissa ja sähköisissä laitteissa
  • Ei voida eliminoida
 • Jakautuu tasaisesti kaikille taajuusalueille
  • Valkoinen kohina (white noise)
  • Ei ole riippuvainen signaalin taajuudesta
 • Yhden hertsin kaistalla Lämpökohinan määrä on:
  \Huge N_{0}=kT(W/Hz)

\Huge N_{0} = Kohinan voimakkuus watteina / 1 Hz kaistanleveys
k = Boltzmannin vakio (~1.38*10^{-23}J/K)
T= lämpötila Kelvineinä

 • Yleisesti kohina kaistanleveydelle
  \Huge N=kTB
 • desibeliwatteina:

\Huge N=10\log(k)+10\log(T)+10\log(B)
\Huge -228.6dBW+10\log(T)+10\log(B)

 • Esimerkki: Huoneen lämpötila on 17 astetta, laske lämpökohina 1 Hertzin kaistalle desibeli-watteina

\Huge -228.6dBW+10\log(290.15)+10\log(1) =\\ (-228.6+24.6+0)dBW/Hz = -204dbW/Hz

Keskinäismodulaatiokohina

 • Samaa siirtotietä käyttävät eritaajuudella olevat signaalit häiritsevät toisiaan
 • Lähetettäessä signaalia taajuuksilla \Huge f_{1}ja \Huge f_{2}voi lähetys aiheuttaa häiriötä taajuudella \Huge(f_{1}+f_{2})
 • Syynä yleensä vialliset laitteet.

Ylikuuluminen (Crosstalk)

 • Muut kommunikointisignaalit kuuluvat läpi.esim vierekkäiset johdot häiritsevät toisiaan
 • Vastaanotin ottaa vastaan toisen kommunikointilinkin signaaleja
 • Yleistä ISM-kaistalla

Impulssi kohina

 • Lyhyitä voimakkaita energia piikkejä
 • Häiritsee enemmän digitaalista kuin analogista kommunikointia.
 • Ei voida ennustaa kuten muuta kohinaa

Signaalin bitin energia kohina suhde

 • Signaalin energia per bitti suhteessa kohinan voimakkuuteen per yksi hertsi \\E_{b}/N_{0}
 • Käytetään signaalikohinasuhteen (SNR) sijaan digitaalisessa tiedonsiirrossa

\Huge \frac{E_{b}}{N_{0}}=\frac{S/R}{kT}=\frac{S}{kTR}\\
E_{b}= Energia bittä kohden(W =J/s)
R = siirtonopeus (bps)
S= Signaalin voimakkuus

 • Desibeleinä: \Huge (\frac{E_{b}}{N_{0}})_{db}=S_{dBW}-10\log(R)-10\log(T)+228.6\, dBW

Siirtovirheiden määrä (BER, bit error rate)

 • BER digitaaliselle datalla on funktio suhteesta
  • Siirtonopeuden kasvaessa pitää signaalin voimakkuutta lisätä jotta \Huge E_{b}/N_{0} säilyy
 • \Huge E_{b}/N_{0} ei ole riippuvainen kaistanleveydestä kuten SNR vaan on määritetty yhden hertsin kaistalle
  \Huge \frac{E_{B}}{N_{0}}=\frac{S}{N_{0}R}
 • Shannonin kaavaa hyödyntäen voidaan laskea tarvittava E_{b}/N_{0} suhde jotta saadaan haluttu siirtotehokkuus käytetylle kaistalle (spectral efficiency) C/B
  \Huge C=B\log_{2}(1+\frac{S}{N})\Rightarrow\frac{S}{N}=2^{\frac{C}{B}}-1
 • Korvataan siirtonopeus R koko kaistankapasiteetilla C ja yhdistetään kaavat

\Huge \frac{E_{b}}{N_{0}}=\frac{B}{C}\,(2^{\frac{C}{B}}-1)

 • Laske tarvittava \Huge E_{b}/N_{0} suhde, jotta saavutetaan spektri tehokkuus 6 bps/Hz (V: ~10.21 dB)

Co-channel interference

 • Kanavan sisäinen häiriö
  • Kaksi tai useampia kommunikointi-kanavia käyttää samaa taajuutta
  • Syynä usein taajuusalueen tehokkaampi hyödyntäminen (kapasiteettia lisää)
 • Ei riipu lähetystehosta
  • Riittää, että minimilähetysteho ylitetään (kohinaisen ympäristön asettama raja)
  • Mitä tahansa lähetystehoa voidaan käyttää (jos samaa käytetään kaikkialla)
 • Co-channel häiriötä voidaan vähentää esimerkiksi suuntaavilla antenneilla, antennin korkeutta säätämällä
  • Verkkosuunnitelu on tärkeää
 • co-channel reduction factor (yhteiskanavan vähennyskerroin) \Huge a=\frac{D}{R}

Kukin tukiasema kattaa oman alueensa (säde R)
Kahden samaa taajuutta käyttävän solun välinen etäisyys D

 • vähennyskerroin voidaan määrittää halutulle signaalihäiriö-tasolle (\Huge N_{0} voidaan lisätä häiriöön, jos kohinaa on merkittävästi)

\Huge \frac{S}{I}=\frac{S}{\sum_{i=1}^{M}I_{i}}=\frac{R^{-\gamma}}{\sum_{i=1}^{M}D_{k}^{-\gamma}}
M = häiriölähteiden määrä (esim tukiasemien määrä)
I= häiriön määrä
\Huge \gamma=signaalin vahvuuden määrityksen etenemismallista riippuva potenssi (free space propagation = 2, kahdenpolun etenemisellä =4), määrittää etenemisvaimennuksen (-4 → 40dB/dec vaimennus) (etenemisvaimenemisen potenssi)

Adjacent-channel interference (viereisten kanavien häiriö)

 • Jako
  • In-band (kanavan sisäinen): co-channel tyyppinen eikä kontrolloitavissa.
  • Out-of-band (kanavan ulkopuolinen: Häriötä voidana kontrolloida suotimilla.
 • Tyypit
  • Naturally adjacent channels
   • Taajuusalueella vierekkäiset kanavat
  • System adjacent channels
   • Kanava-alueessa vierekkäiset kanavat huomioiden myös kanavien välinen erotus
 • Suotimen vaikutus \Huge L_{dB}=K\log_{2}(\frac{f_{2}}{f_{1}}) \simeq\frac{K}{0.3}\log(\frac{f_{2}}{f_{1}})

K = suotimen tehokkuus (slope) (esim. 6dB)
\Huge f_{1}= signaalin reuna taajuuden etäisyys kantoaallon taajuudesta (eli kaistanleveys/2)
\Huge f_{2}= Viereisen kanavan etäisyys kantoaallosta.

 • Esim: K= 6 dB/oct suodatin, kaistanleveys 30 kHz
  • Kanavan laidalla ollaan siis 15 kHz signaalin keskuksesta
  • Lasketaan vaimennus signaalille 240 kHz päässä kantoaallosta

\Huge L_{dB}=\frac{6}{0.3}\log\frac{240}{15}=24dB

 • Signaalin teho vaimenee siis 24 dB, mikäli se vastaanotetaan 240 kHz päässä kanavan keskuksesta
 • Lisäksi huomioitava etenemisvaimennukset
 • Jos kohde on kauempana kuin häiriölähde
  Lisävaimennus=\Huge 40\log(\frac{d_{1}}{d_{2}})
 • Yhdistämällä kaavat saadaan

\Huge ( \frac{d_{1}}{d_{2}})^{4}=(\frac{f_{2}}{f_{1}})^{\frac{K}{3}}\Rightarrow \\ f_{2}=f_{1}(\frac{d_{1}}{d_{2}})^{\frac{12}{K}}

 • Kun taajuus f2 on löydetty, niin kanavien välille tarvittave erotus voidaan laskea

Kanava-erotus\Huge =\frac{\mid f_{2}-f_{1}\mid}{B}

 • Häiriötä voidaan vähentää joko
  • Kasvattamalla etäisyyttä (D/R)
  • Kasvattamalla taajuuksien väliä (\Huge|f1 - f2|)

Keskinäismodulaatio (ristimodulaatio, Intermodulation (IM)

 • Keskinäismodulaatiota esiintyy epälineaarisen signaalinkäsittelyn takia (vrt. keskinäismodulaatio kohina)
  • Käytettyjen taajuuksien monikerrat.
 • IM termejä tuottaa signaalin ajaminen:
  • Vahvistimeen (Power amplifiers)
  • Rajoittimeen (Hard limiters)
 • IM termien välttäminen vaatii kaistanleveyden kasvattamista

Near-end-to-far-end ratio

 • near-far interference
 • Etäisyyden kasvattaminen päätelaitteiden välillä auttaa aina pienentämään signaalin häiriöitä
 • Mobiilikommunikoinnissa on kuitenkin yksi tapaus, missä etäisyydestä voi olla haittaa
  • Oletetaan että mobiilit liikkuvat tukiaseman alueella (lähempänä tai kauempana)
  • Kaksi mobiilia lähettää signaalin yhtä aikaa
  • Lähempää saapuva signaali on voimakkaampi kuin kauempaa saapuva ja voi peittää heikomman alleen ⇒ near-end-to-far-end ratio interference

Near-end-to-far-end ratio \Huge=X\log\frac{d_{2}}{d_{1}}
\Huge d_{1}= Halutun signaalin etäisyys tukiasemasta (far end)
\Huge d_{2}= Häritsevän signaalin etäisyys tukiasemasta (near end)
X = etenemisvaimennus etäisyyden suhteen \Huge(db/dec)

 • Esimerkki:
  • Olkoot molempien mobiileiden lähetysteho sama, \Huge Tx_{1} haluttu signaali etäisyydellä \Huge d_{1} = 16 km ja Tx_{2} häiritsevä signaali etäisyydellä \Huge d_{2} = 0.8 km. Käytetään 40 dB/dec etenemisvaimennusta
  • Suhteeksi saadaan \Huge 40\log\frac{0.8}{16} \simeq -52 Eli kauempana lähtenyt signaali on 52 desibeliä lähempänä olevaa signaalia heikompi.
  • Vaikutuksenminimoimiseksi täytyy signaaleiden taajuusero olla riittävä. \Huge \frac{f_{2}}{f_{1}}=10^{\eta} \\ 
\eta=\frac{L*0.3}{K}, jossa

K=Suodin, L= on far-end-to-far-end-ratio

 • Jos käytössä on 12 dB/oct suodin. Taajuuksien suhde tulee olla edellisessä esimerkissä 20.
 • Ongelma esiintyy kahdessa tapauksessa
  • mobiililta tukiasemalle
  • mobiililta mobiilille
 • Ongelmaa voidaan pienentää
  • Taajuusjaolla (kanava jako)
  • Tehosäätelyllä (kauempana oleva lähettää kovemmalla teholla kuin lähempänä oleva)

Intersymbol interference (ISI)

 • Lähetetty signaalin “kopiot” aiheuttavat häiriöitä vastaanotossa.
 • Johtuu vastaanottimen liikkeestä sekä monitiestä.
  • Hajaantuneet signaalit aiheuttavat häiriöitä toisilleen.
  • Yksi tai useampi kopio samasta signaalista saapuu hieman viivästyneenä vastaanottimella häiriten primääripulssin loppupään bittejä
  • Heijastuvan signaalin matka on pidempi kuin LoS signaalin
 • Signaalin vaihe voi muuttua heijastuessa
  • Maasta heijastuva signaalin vaihesiirtymä on 180^{\circ}, jolloin LoS signaali ja heijastunut signaali kumoavat toisensa
 • Rajoittaa siirtonopeutta

Simulcast interference

 • Liittyy audioinformaation siirtoon kahdella tai useammalla samaa taajuutta käyttävällä lähettimellä
 • Tarkoituksenmukainen multipath ominaisuus
 • Voidaan käyttää joissakin järjestelmissä (paging) tavoitettavuuden parantamiseksi

Local scatterers (paikallinen heijaste)

 • Aiheuttavat lyhyt aikaista häipymistä
 • Vaatimukset paikalliselle heijasteelle
  • heijastajan täytyy olla aallonpituutta suurempi
  • antenni ei saa olla heijastajaa korkeammalla
 • Esimerkiksi lähellä olevat talot

Taajuus suunnittelu

 • Taajuussuunnittelu on tarpeen häiriöiden minimoimiseksi
 • Kun häiriötasot tiedetään, voidaan taajuuksien uudelleenkäyttöä harkita
  • A = D/R määrittää etäisyydet
  • average / worst case
 • Taajuuksien uudelleenkäyttö
 • Tavoitteena palvella mahdollisimman monia käyttäjiä (kapasiteetti)
 • Taajuuksien uudelleenkäyttö aiheuttaa häiriöitä
  • C/I:lle märitelty tasot kanavan kaistan suhteen
Last modified: 2013/07/01 14:42